INTEGRITETSPOLICY

PERSONUPPGIFTSPOLICY

DENNA DATASKYDDSPOLICY FÖRKLARAR HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till nedan angiven adress.
För att kunna fullgöra våra skyldigheter mot kunder, leverantörer och medarbetare behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information, bl.a. vid användning av våra webbtjänster, enligt följande;
Person- och kontaktinformation: Namn, personnummer vid enskilt företag, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
Information om hur du inteagerar med våra tjänster: Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig samt din geografiska placering.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna affärsöverenskommelser. Personuppgifter som vi samlat in lagras och bearbetas inom EU.
Den information du ger oss är generellt sett nödvändig för att vi skall kunna leverera de varor och tjänster enligt vår affärsöverenskommelse samt för att översända affärsrelaterad information till dig inklusive nyhetsbrev, marknadföringsmaterial eller relaterade erbjudanden. Den övriga informationen vi samlar in är generellt sett nödvändig för oss i marknadsförings- och försäljningssyfte.
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om produkter eller liknande tjänster för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t.ex. via elektroniska kommunikationskanaler eller telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till: info@garngruvan.se

 

 

DELNING AV INFORMATION
Vi vidtar alla rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat  skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kan komma att överföra till eller dela din information med utvalda tredje parter, enligt följande;
Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldia att göra det enligt lag om du har godkänt att vi gör det. Ett exemper på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.Avyttring
Vi kan komma att dela din information till tredje parter. För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.
Vad vi INTE kommer att göra med din data
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften är för våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING
Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

COOKIES OCH SPÅRNINGSTEKNIKER
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster.

ÄNDRING AV POLICY
Vi kommer att uppdatera denna dataskyddspolicy vid behov. Datum kommer då att ändras, se nedan. Vi ber dig därför att regelbundet läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad.

KONTAKTPERSONER
Rauha Komush, VD
(070-726 28 00) 
info@garngruvan.se


Dataskyddspolicyns senaste uppdatering: 
2021-02-21

©2020 by Garngruvan

Totalsumma:
    Till kassan